Organizing Committee

General Chairs

Huilong Jin
Hebei Normal University, China

Chungang Liu
Hebei Normal University, China

Shaoru Zhang
Hebei Normal University, China

Technical Program Committee Chairs

Qianbin Chen
Chongqing University of Posts and  Telecommunications, China

Qinyu Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Qing Guo
Harbin Institute of Technology, China

Liehuang Zhu
Beijing Institute of Technology, China

Feng lv
Hebei Normal University, China

Yanwei Pang
Tianjin University, China

Lei Guo
Chongqing University of Posts and  Telecommunications, China

Xiaolong Yang
University of Science & Technology Beijing, China

Web Chairs

Xinlin Huang
Tongji University, China

YongKui Ma
Harbin Institute of Technology, China

Bo Li
Harbin Institute of Technology, China

Publicity and Social Media Chairs

Cheng Li
Memorial University of Newfoundland, Canada

Shaochuan Wu
Harbin Institute of Technology, China

Hua Zhao
Hebei Normal University, China

Workshops Chairs

Zhenyu Na
Dalian Maritime University, China

Yulong Gao
Harbin Institute of Technology, China

Wenbin Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Sponsorship & Exhibits Chairs

Jinjia Wang
Yanshan University, China

Xu Bai
Harbin Institute of Technology, China

Jiayan Zhang
Harbin Institute of Technology, China

Publications Chairs

Shupeng Wang
Institute of Information Engineering, CAS, China

Junying Sun
Hebei Normal University, China

Wenchao Yang
Harbin Institute of Technology, China

Posters and PhD Track Chairs

Mingliang Li
Hebei GEO University, China

Jingyang Wang
Hebei University of Science and Technology, China

Local Chairs

Liyong Qiao
Hebei Normal University, China

Qing Lv
Hebei Normal University, China

Shujing Zhang
Hebei Normal University, China