Committee

General Chair

  • Xianpeng Wang
  • Zhuhua Hu

 

Program Chairs

  • Yun Lin

 

Publication Chair

  • Fangqing Wen
  • Zhenjia Chen
  • Feng Shu

 

Local Chair

  • Ting Su
  • Xiang Lan
  •  

Steering Committee
Imrich Chlamtac, Bruno Kessler Professor, University of Trento, Italy