Steering Committee

Chair

Jiaqi Zhen
Heillongjiang University

Zhian Deng
Harbin Engineering University

Lisheng Fan
Guangzhou University

Jie Wang
Dalian Maritime University

Lu Sun
Dalian Maritime University

Xinyu Dou
Dalian Maritime University

Sinian Jin
Dalian Maritime University

Ling Lyu
Dalian Maritime University

Weidang Lu
Zhejiang University of Technology

Tingting Zhang
Harbin Institute of Technology, Shenzhen

Mu Zhou
Chongqing University of Posts and Telecommunications

Panagiotis D. Diamantoulakis
Friedrich-Alexander-University

Wei Wang
Tianjin Normal University

Weizhi Zhong
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Qiuming zhu
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Liang Ye
Harbin Institute of Technology

Bao Peng
Shenzhen Institute of Information Technology

Mingqian Liu
Xidian University

Yun Lin
Harbin Engineering University

Bo Li
Harbin Institute of Technology, Weihai